Ministerstvo dopravy

Kontaktní údaje

Adresa:nábř. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
Telefon:225 131 111
Fax:225 131 184
E-mail:posta@mdcr.cz
Www:web instituce
IČ:66003008

Související údajeAgendy úřadu Ministerstvo dopravy

Informuje v oblasti bezpečného chování účastníků silničního provozu

Jmenuje lékaře k posuzování zdravotní způsobilosti námořníků a jachtařů

Jmenuje zkušební komisaře a jachetní instruktory velitelů námořních a rekreačních jachet

Kolauduje dálnice

Na požádání námořních správ členských zemí Úmluvy STCW verifikuje vydávané doklady námořníků

Na žádost účastníka správního řízení rozhoduje o odvolacím řízení proti rozhodnutí drážních správních úřadů

Na žádost vlastníka dráhy rozhoduje o zařazení nové dráhy do příslušné kategorie

Na žádost vlastníka dráhy rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně kategorie jiné železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní

Na žádost vlastníka dráhy rozhoduje ve věcech rušení celostátní a regionální dráhy

Omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru k létání, přesahuje-li doba omezení nebo zákazu 3 měsíce

Organizuje výcvik a zkoušky námořníků v souladu s Úmluvou STCW

Organizuje zkoušky jachtařů

Poskytuje informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Poskytuje informace o dopravní výchově dětí a mládeže

Pověřuje jiné organizace k výkonu činnosti „příslušného úřadu“ pro uplatňování RID

Pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům

Pověřuje právnické nebo fyzické osoby ověřováním letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence a vydávání příslušných dokladů a dohledem nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu

Pověřuje právnické nebo fyzické osoby poskytováním letištních služeb, odnímá udělené pověření

Pověřuje právnické osoby poskytováním letových provozních služeb, odnímá udělené pověření

Povoluje výjimky z omezení jízdy některých vozidel podle § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.

Povoluje výjimky z věku pro udělení řidičského oprávnění podle § 83 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.

Povoluje změnu stavby dálnice před dokončením

Provozuje celostátní informační systém IDOS

Přijímá návrhy na změnu dopravního značení

Přijímá odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví vydaným podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Přijímá odvolání ve správním řízení ve věcech upravených zákonem č. 114/1995 Sb.

Přijímá žádosti ke zvláštnímu užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Rozděluje vzdušný prostor pro účely poskytování letových provozních služeb

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu podle zákona č. 361/2000 Sb.

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy

Rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému RIS (Říční informační služby)

Rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy (neplatí pro provozovatele plavidel z členských států EU)

Rozhoduje o udělení/neudělení licence pro provozování mezinárodní linkové dopravy, vydání licence dle § 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Rozhoduje o udělení/neudělení zvláštního povolení k provozování silniční dopravy mezi místy ležícími na území ČR dle § 32 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Rozhoduje o uzavírce pozemní komunikace

Rozhoduje o zavedení zvláštního režimu na letišti pro přidělování volných letištních časů leteckým dopravcům

Rozhoduje o změně nebo odejmutí licence k provozování obchodní letecké dopravy

Schvaluje letový řád tuzemského nebo zahraničního leteckého dopravce

Schvaluje/neschvaluje jízdní řád v mezinárodní linkové dopravě dle § 17 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Tvoří koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě

Uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy

Uděluje souhlas právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu a služby při odbavovacím procesu na letišti

Určuje koncepci a rozvoj dopravy (dálnic)

Určuje zdravotnické zařízení, jehož lékaři posuzují zdravotní způsobilost leteckého personálu

Vede Námořní rejstřík České republiky a evidenci rekreačních jachet

Vydává jízdní list podle mezinár. dohody ASOR

Vydává jízdní list pro příležitostnou osobní dopravu v rámci EU podle čl. 11-14 Dohody INTERBUS

Vydává licence k provozování obchodní letecké dopravy

Vydává licenci pro mezinárodní linkovou osobní dopravu dle § 10-13 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vydává námořnické knížky, průkazy způsobilosti námořníků a další doklady požadované Mezinárodní úmluvou STCW 1978 v posledním znění (Úmluva STCW) pro námořníky

Vydává pověření k přezkušování řidičů

Vydává povolení dle čl. 16 Dohody INTERBUS pro neliberalizovanou dopravu

Vydává povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Vydává povolení pro linkovou dopravu/neliberalizovanou zvláštní linkovou dopravu provozovanou autokary a autobusy podle čl. 7 a 8 nařízení EHS č. 684/92

Vydává povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky

Vydává povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Vydává povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Vydává Průkaz zkušebního komisaře

Vydává průkazy způsobilosti pro velitele námořní jachty pro oblasti A,B,C a pro velitele rekreační jachty

Vydává příkazy k provádění letů na dobu nezbytně nutnou v mimořádných situacích, které bezprostředně a vážně ohrožují civilní letectví

Vydává rozhodnutí o povolení staveb v ochranném pásmu dálnice

Vydává rozhodnutí o povolení uzavírky dálnice

Vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnice

Vydává souhlas s vyšší rychlostí plavby než 25 km/h. pro jednotlivá plavidla pro úseky Vltavy

Vydává stanovisko k žádosti o povolení mezinárodní linkové dopravy v rámci EU podle čl. 7 nařízení Rady č. 684/92

Vydává stavební povolení pro výstavbu a rekonstrukce dálnic

Vydává vstupní povolení dle § 31 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vykonává vrchní státní dozor v silniční dopravě

Vyřizuje stížnosti vzhledem k dálnicím

Vystupuje v řízeních o žalobách proti rozhodnutím MD, odboru agend řidičů podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zajišťuje letecké služby pátrání a záchrany

Zajišťuje stanoviště pro poskytování letových provozních služeb, které může omezit nebo zakázat užívání vzdušného prostoru k létání, nepřesáhne-li doba omezení zákazu 24 hodin

Zastupuje stát ve věcech náhrad škod, ke kterým došlo v odvětví státní správy, která náleží do působnosti odboru agend řidičů

Zřizuje věcná břemena na dálnicích


Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Aktuální články

Pavel Turek: Tvář sportu určuje marketing už dávno

Pavel Turek: Tvář sportu určuje marketing už dávno

„Sport musí být přinášet silné zážitky. Nikdo se nechce dívat na fotbalový zápas, který...více

Práce na dobu určitou: co znamená třikrát a dost a co zaměstnavatel nesmí

Práce na dobu určitou: co znamená třikrát a dost a co zaměstnavatel nesmí

Přečtěte si, jaká jsou pravidla práce na dobu určitou, kolikrát zaměstnavatel může prodloužit...více

Výživné recepty za babku. Jak v zimě šetřit

Výživné recepty za babku. Jak v zimě šetřit

Zima je náročná, peněženky hubnou. Vánoce z nás mnohdy vytáhnou víc peněz, než chceme,...více

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.